Föreningen

Årsmöte den 20 april 2024

Hyttans Samfällighetsförening Muskö 

Föreningen bildades runt 1971 genom avstyckning från stamfastigheten Hyttan 4:1,  och blev en samfällighet 1984.. Idag ingår 77 fastigheter i samfälligheten. Utöver dessa finns 7 fastigheter som tidigare avstyckats från Hyttan 4:1. Samtliga tomter är med några få undantag bebyggda med fritidshus med visst inslag av permanentboende. 


Samfälligheten förvaltar vägar, sommarvatten, brygga och gemensamma grönområden. 


Årsavgift

Årsavgiften beslutas på årsstämman varje år. Betalas in senaste den 31 maj samma år.

Betalas in till plusgiro 10 27 19 - 2 

Var god ange fastighetsbeteckning eller gatuadress på Hyttan

Sommarvatten 

Inom området finns två djupborrade brunnar med tillhörande pumpar och hydroforer. Anläggningarna är dimensionerade för max 200 liter per tomt och dygn. Vattning med slang och spridare, tvättning av bilar och andra vattenslukande aktiviteter är ej tillåtna. Tänk på att även dina grannar vill ha vatten. 


Information om Radonförekomst. I berggrunden på Muskö finns det på flera platser förekomst av radon, så även på Hyttan. Provtagningar har visat varierande värden som vid vissa tillfällen varit uppe på gränsvärdesnivån, för brunnar inom fritidshusområden är gränsvärdet fn 1000Bq. Tag gärna kontakt med styrelsen för mer information. 


Vägar

Masugnsvägen och Malmvägen ingår i tomtområdet och sköts av samfälligheten. Varje tomtägare ansvarar för egen uppfart till tomten. Hyttavägen som går genom området sköts av Östra Muskö Vägförening (ÖMV). 


Bryggan & badplatser

Till varje tomt hör en bryggplats på 2,5 m räknat från centrum till centrum på båtbommarna. Bommarna ägas och underhålls av respektive tomtägare. Vid bomhaveri skall bommen åtgärdas snarast. Har bommen inte blivit åtgärdad efter tre veckor har styrelsen rätt att flytta platsen till plats utan bom. Flyttning eller ändring av bomplats får ej ske annat än efter godkännande av hamnmästaren. Utlåning av bryggplats får endast ske till annan tomtägare inom vår förening. I början av bryggan finns ett fåtal gästplatser för besökande båtar, utrymmet medger dock ingen långtidsförläggning. Uppläggning av båtar på badstränderna är ej tillåten. 


Avgiften för att nyttja rampen är 100 kr för medlem i grannföreningar(Kanada, Landängen och Snappudd) och 200 kr för utomstående.

Gemensamma grönområden

Vård av grönområdena inom området sker enligt ett skötselprogram beslutat på ett årsmöte. Arbetet sker på städdagarna, eller på av styrelsen sammankallande arbetsdagar eller vid andra tillfällen genom styrelsens försorg. Styrelsen beslutar om vilka åtgärder som skall vidtagas. Röjning av sly, avverkning av träd eller andra åtgärder på grönområdena får ej ske utan samråd med styrelsen. För allas trevnad gäller att mopeder och andra motorfordon inte får framföras på grönområdena. Tänk på Allemansrätten och var rädd om vår gemensamma natur. 

Övrigt

Har du frågor om eller synpunkter på hur vårt tomtområde skall skötas så hör av dig till styrelsen samt ställ upp på årsmöten och städdagar. Det är vi själva som avgör om Hyttan även i fortsättningen skall vara pärlan bland Muskös tomtområden.