Trivselkommittén

Av tradition sedan bildandet av tomtområdet har en festkommitté utsetts varje år för att ordna  midsommar- och höstfest. Från början byggde det på frivilliga som ställde upp men med åren  blev det allt svårare att få några frivilliga. Vid årsmötet 1993 togs ett beslut att från 1994 tillämpa ett rullande schema för deltagandet i festkommittén. Området delades upp i 6  området med 12-14 tomter som får ansvaret att utgöra respektive års festkommitté. Vid  årsmötet 1999 ändrades namnet till trivselkommittén i stället för festkommittén. Sammankallande tomt ändras med närmast högre tomtnummer för varje gång området utgör festkommitté.

Schema med sammankallande tomt:

Om den sammankallande tomten av något skäl ej kan ställa upp tar nästa i nummerordning  vid. Deltagandet i trivselkommitténs arbete är givetvis frivilligt men bland 12-14 tomter bör  det rimligtvis bli tillräckligt många så att arbetet får en rimlig fördelning.  


I kommitténs uppdrag ingår att:

1) Arrangera festligheterna vid midsommar. 

2) Ordna en höstfest (beslutas av resp års trivselkom.) 

3) Ordna mat vid vårens och höstens städdagar. 

4) Uppmärksamma jubileum

Ekonomi

Kommittén har en egen kassa som förvaltas av kassören i samfällighetens  styrelse. Målsättningen är att midsommarfesten skall ge ett rimligt överskott för att subventionera höstfesten samt ge nästa års festkommitté en grundplåt för deras  arrangemang. Verksamheten skall således totalt ej ge någon vinst. Ekonomiskt bedrivs  arbetet fristående från samfällighetens verksamhet då samfällighetens stadgar noga reglerar vad som ingår dess verksamhet. Trivselkommitténs ekonomiska mandat begränsas dock till  pkt 1 o 2 ovan. Ev användning av trivselkommitténs kassa för andra ändamål får enbart ske  efter godkännande av styrelsen. 

Kostnaderna för mathållningen vid städdagarna betalas ur samfällighetens kassa Pkt 3  ovan). 


Pärm för årets kommitté

Till kommitténs hjälp finns en uppgjord pärm som går runt bland de sammankallande. I  denna pärm finns tips och förslag på de olika arrangemangen, ekonomisk redovisning för  respektive år, tips och förslag från föregående års kommitté, mm. Allt för att slippa ”uppfinna  hjulet på nytt”.  

Trivselkommitténs arbete har som sagt en central roll för arbetet att göra Hyttan till pärlan bland Muskös tomtområden.

Karta över områden
Nedan tomtkarta visar vilka tomter som ingår i respektive område: