Valberedningen

Valberedningen består av 4 tomter per år och utses efter ett rullande schema. En av de fyra utses som sammankallande. I arbetet ingår att bland föreningens medlemmar till årsmötena ta fram namnförslag till följande funktioner:

1. Ordförande till årsmötet
2. Sekreterare till årsmötet
3. 2 rösträknare och protokollsjusterare för årsmötet (utses direkt på plats bland  närvarande)
4. 3 ordinarie styrelsemedlemmar (utses på 2 år)
5. Styrelsens ordförande (utses på 1 år) *)
6. 2 styrelsesuppleanter (utses på 1 år)
7. ev fyllnadsval om någon bland ordinarie styrelsemedlemmar avgår efter 1 år. 8. 2 ordinarie revisorer och 1 revisorssuppleant (utses på 1 år)

*) Styrelsens ordförande utses bland de som väljs in i styrelsen på 2 år eller redan sitter i  styrelsen.  

De närmaste årens valberedning är: